Úřední deska
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná dne 26. 6. 2024
Záměr zveřejnění o zřízení věcného břemene služebnosti - L. Veselý
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicka za rok 2023.
Návrh závěrečného účtu obce Olešná za rok 2023.
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Školení členů okrskových volebních komisí
Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Olešná u Hořovic a povolení ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
Nařízení Stč.kraje na základě výstrahy ČHMÚ o riziku vzniku požárů
Vyložení veřejné vyhlášky.
Projednání a schválení inventarizace MŠ Olešná za rok 2023
Volby do Evropského parlamentu 7. - 8. 6. 2024
Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitosti
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15. 4. 2024 od 17:00 hodin
Žádost Obce Olešná o povolení kácení dřevin
Kontrola Ministerstva vnitra na OÚ Olešná 22. 11. 2023 - provedená nápravná opatření
Darovací smlouva - finanční příspěvek obce Olešná Svazu tělesně postižených v České republice, z. s.
Darovací smlouva - finanční dar Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné jednotě z. s. Olešná
Výsledky zkoušky pitné vody odebrané v Olešné dne 9. 1. 2024
Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky MŠ Olešná
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 29. 1. 2024
Schválený rozpočet MŠ Olešná 2024
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
Vyřizování cestovních dokladů
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozšíření skupinového vodovodu SV Rokycany - Hrádek- Strašice: řad č. 2 Zbiroh, řad č. 5 směr Beroun - ZMĚNA TRASY PŘIVADĚČE
Žádost o informace podle z.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zpřístupnění informace Policie ČR k návrhu odstranění dopravního značení
Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na období r.2025-2026
Pozvánka na veřejné zasedání.
Záměr – zveřejnění o zřízení věcného břemene - služebnosti
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na období 2025-2026
Záměr změnit smlouvu o nájmu ze dne 18. 2. Dodatkem č. 25
Mateřská škola Olešná - návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2024
MŠ Olešná - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
Rozpočet MŠ Olešná 2024 - návrh
Protokol o zkoušce pitné vody č.20613/2023, odpadní vody č.19938/2023.
Veřejná vyhláška zrušení trvalého pobytu.
Oznámení Ministerstva vnitra o vyhlášení právního předpisu č.1/2023 o stanovení zákazu spalování suchých rostlinných materiálů v obci Olešná
Oznámení Ministerstva vnitra o vyhlášení právního předpisu č.2/2023 k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Oznámení Ministerstva vnitra o vyhlášení právního předpisu č.3/2023, kterým se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 18. 10. 2023
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 31. 7. 2023
Veřejná vyhláška ve věci zrušení údaje o trvalém pobytu K. Markové z důvodu nedoručitelnosti písemnosti
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 25. 9. 2023
Oznámení o řízení ve věci zrušení údaje o trvalém pobytu K. Markové z důvodu nedoručitelnosti písemnosti
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků dle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Cheznovice
Veřejná vyhláška oznámení zahájení společného řízení Rozšíření skupinového vodovodu SV Rokycany-Hrádek-Strašice
Záměr pronájmu pozemku p. č. 689/2 v k. ú. Olešná
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 26. 7. 2023
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Olešná
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2022
Závěrečný účet Obce Olešná za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Olešná ve středu 28.6.2023
Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2022
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.5/2023
Záměr prodeje pozemku p. č. 689/2 v k. ú. Olešná u Hořovic
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO REGIONU HOŘOVICKA
Protokol o zkoušce odpadní vody (odběr 15. 5. 2023)
Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 15.5.2023 (odběr MŠ Olešná)
NAŘÍZENÍ KRAJE O ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
Schůzka vlastníků pozemků k připravovaným pozemkovým úpravám 7.6.2023
Žádost o informace k veřejné zakázce
Monitoring eroze zemědělské půdy
Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2023
Veřejná vyhláška
Nedostatečně zapsané osoby do KN 2023
Žádost o povolení kácení dřevin
Vzorek vody č. 837
Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicka 2023
Návrh rozpočtu MH na rok 2023
Schválený rozpočet obce na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024-2025
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu
Mimořádné opatření - ptačí chřipka
Návrh rozpočtu MŠ Olešná na rok 2023 - využití příspěvku zřizovatele a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2024-2025
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olešná na rok 2024-2025
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (ochrana lesních porostů před kůrovcem)
Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - projednání změny č. 1 územního plánu Olešná
Olešná - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - aktualizace k 1. 8. 2022
Usnesení - Státní pozemkový úřad
Závěrečný účet obce za rok 2021
Vzorek č. 14455 - pitná voda
Návrh závěrečného účtu obce Olešná 2021
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti 2022
ÚP Komárov
Úřad práce ČR - pomoc při finanční tísni ohledně růstu energií
Veřejná vyhláška doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Oznámení opatření obecné povahy
Oznámení - revize katastru nemovitostí
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicka 2022
Rozpočet DSO 2022 a střednědobý výhled rozpočtu DSO 2022
Schválený rozpočet MŠ 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ na 2023-2024
Schválený rozpočet obce Olešná na rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Olešná na roky 2023-2024
Státní pozemkový úřad - rozhodnutí
Kontrola vody - Krajská hygienická stanice
Návrh rozpočtu DSO na rok 2022
Návrh rozpočtu MŠ Olešná na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Olešná na rok 2022 a návrh rozpočtu včetně plnění předcházejícího roku
Návrh střednědobého výhlednu rozpočtu obce Olešná na roky 2023-2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Olešná na roky 2023-2024
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy
Nedostatečně zapsané osoby do KN
Oznámení o pozemk. úpravách v KÚ Cheznovice, Olešná
Informace o Denním stacionáři v Hořovicích pro osoby se zdravotním postižením
Veřejná vyhláška FÚ - daň z NM na rok 2021
DSO Hořovicka - Změny ve veřejné dopravě od 7. 3. 2021
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí HT č. 11/2020
Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú. Olešná u Hořovic
Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy
Veřejnoprávní smlouva uzavřená městem Hořovice a obcí Olešná
Volby do ZO Olešná
Řád ohlašovny požáru