Úřední deska

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná 25. 9. 2023

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná v pondělí 25. 9. 2023 v 17:00 hodin

ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

 

  Program:

1.  Zahájení

2.  Schválení programu veřejného zasedání ZO                                                                                          

3.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4. Projednání Dodatku č. 25 nájemní smlouvy ze dne 18.2.2002 mezi smluvními stranami Lesospolem Zbiroh s.r.o., Švábínská 605 a Obcí Olešná

5.  Projednání – Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6034285/VB11 Olešná BE, kNN + SS 200 pro p.č. 689/1 vč. souhlasného stanoviska k projektu a záboru k užívání veřejného prostranství   

6.  Projednání Záměru dlouhodobého pronájmu p.č. 689/2 o výměře 160m2

7.  Informace o rozpočtovém opatření č.8/23

8.  Projednání a schválení rozpočtového opatření. č.9/23

9.  Projednání OZV obce Olešná k zajištění udržování čistoty na veřejných prostranstvích

10. Projednání OZV obce Olešná o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

11. Projednání OZV obce Olešná o zákazu spalování rostlinného materiálu  

12. Různé 

13. Diskuse                                                                                                                                      

14. Návrh na usnesení

15. Závěr

 

                                                                                                                   

Zveme všechny občany

Lenka Hasmanová, v. r.

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 18. 9. 2023

Zveřejněno na webových stránkách obce: 18. 9. 2023