Úřední deska

Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky MŠ Olešná

 

 

  

Obec Olešná

 

Olešná 104, 267 64 Olešná

 

Zřizovatel Obec Olešná se sídlem Olešná 104, 267 64 Olešná, IČ: 00233676 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb.,

 

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

Mateřské školy Olešná, okres Beroun, příspěvková organizace se sídlem Olešná 71,

267 64 Olešná, IČ: 75033241

 Předpoklady:

 · odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“).

· plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících.

· bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících.

· zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících.

· znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.

· délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících 3 roky.

  • orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech 

  

Očekáváme:

  • organizační a řídící schopnosti
  • výkon přímé pedagogické činnosti
  • náležité plnění všech povinností ředitele/ředitelky školy
  • motivační vedení pracovního kolektivu
  • otevřenou komunikaci a dobrou spolupráci se zřizovatelem, rodiči, odborníky a s ostatními organizacemi

Přihláška musí obsahovat:

Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu, kontaktní telefon, e-mail, identifikátor datové schránky (je-li zřízena), číslo občanského průkazu, datum, podpis a tyto přílohy přihlášky:

· strukturovaný životopis

· ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace

· výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce

· čestné prohlášení o plné svéprávnosti

· čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

· doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou    

   kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém

  • popis koncepce vedení a dalšího rozvoje školy v rozsahu max. 4 stran.

· přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané

   pozici.

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2024

Přihlášku doručte osobně nebo poštou (doporučený dopis) nejpozději do 29. 2. 2024 na adresu Obec Olešná, Olešná čp. 104, 267 64 Olešná. V případě doručení poštou rozhoduje datum odeslání.

Přihlášku vč. příloh lze do 29. 2. 2024 doručit také prostřednictvím datové schránky, v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

Obálku označte: „KONKURS – Mateřská škola Olešná – NEOTVÍRAT“

V případě dalších dotazů se obracejte na Lenku Hasmanovou, starostku obce Olešná, osobně, telefonicky na č. 724 178 166, případně e-mailem starosta@olesna-be.cz.

 

                                                              Lenka Hasmanová v. r.

                                                                starostka obce

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 30. 1. 2024                                          sejmuto dne:

 

Zveřejněno na webových stránkách obce dne: 30. 1. 2024