Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání ZO Olešná ve středu 28.6.2023

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 28. června 2023 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

  Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu veřejného zasedání ZO
  3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  4. Účetní závěrka obce Olešná sestavená ke dni 31.12.2022
  5. Závěrečný účet obce Olešná vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
  6. Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka  
  7. Informace k rozpočtovému opatření č. 1,2,3,4,5/23  
  8. Rozpočtové opatření č. 6/23  
  9. Přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Podpora kulturní činnosti v obci Olešná“

10. Prodej pozemku p. č. 689/2 v k. ú Olešná u Hořovic

11. Oprava písařské chyby Usnesení ze zápisu č.5/22

12. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa

      zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi

      smluvními stranami EKO-KOM a.s. – Obec Olešná

13. Informace o hodnocení nabídek o výběru dodavatele na pořízení požárního

      přívěsu z dotací rozpočtu Středočeského kraje a Středočeského fondu

      podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

14. Darovací smlouvy

15. Projednání a schválení příkazce operace k disponování s finančními

      prostředky obce

16.  Změna č.1 Územního plánu Olešná s prvky regulačního plánu

17.  Uložení finančních prostředků na termínovaný vklad

18.  Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů  

 19.  Diskuse

  20.  Návrh na usnesení

  21.  Závěr

                                                                                                                   

Zveme všechny občany

Lenka Hasmanová, v. r.

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 21.6.2023

Zveřejněno na webových stránkách obce: 21. 6.2023