Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešná dne 26. 6. 2024

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 26. června 2024 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

  Program:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu veřejného zasedání ZO
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Účetní závěrka obce Olešná sestavená ke dni 31.12.2023
 6. Závěrečný účet obce Olešná vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
 7. Revokace usnesení č. 4/2/2024  
 8. Informace k rozpočtovému opatření č. 6/24  
 9. Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a administraci spojená s přípravou projektu k podání žádosti o dotaci na „Energetické úspory v objektu kulturního domu Olešná čp. 72 “
 10. Darovací a veřejnoprávní smlouvy
 11. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 24-SOP-01 4122348780  
 12. Záměr o zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku p.č. 164/1 v k. ú. Olešná u Hořovic za účelem umístění domácí ČOV pro nemovitost čp. 19.
 13. Projednání Dodatku partnerské smlouvy MAS Karlštejnsko
 14. Informace o změně názvu Společenství obcí
 15. Podání žádosti o grant z Nadace ČEZ – z programu Podpora regionů na výstavbu „Střediska volného času Olešná“ 
 16. Diskuse
 17. Závěr

 

                                                                    Jste všichni srdečně zváni

 

 

 

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 19.6.2024

Zveřejněno na webových stránkách obce: 19. 6.2024