Územní plán

Vyhláška obce Olešná o opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu

 

OBEC OLEŠNÁ

 

 

Veřejná vyhláška

ze dne.7. 8. 2023

 

 

Zastupitelstvo obce Olešná, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4a § 55b odst. 7 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě usnesení č. 3/23. z 28.6.2023 v y d á v á jako opatření obecné povahy

Změnu č. 1 Územního plánu Olešná.

územně plánovací dokumentace vč. úplného znění po změně č. 1 je nedílnou součástí této vyhlášky. Závazná část je tvořena textovou částí v rozsahu 27 stran a těmito výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                             měřítko

A1. Výkres základního členění území                                                         1 : 5 000

A2. Hlavní výkres                                                                                        1 : 5 000

A3a. Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura                1 : 5 000

A3b. Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura              1 : 5 000

A 4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                      1 : 5 000

 


Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Olešná se usnesením č. 1/21 z 22.3.2021 usneslo pořídit zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Olešná, který byl vydaný obecně závaznou vyhláškou obce Olešná č. 1/2008, která nabyla účinnosti 4.7.2008.

Pořizovatelem se na žádost obce stal Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, oprávněná osoba pořizovatele Ing. Jitka Valečková.

Zastupitelstvo obce Olešná usnesením č. 3/23 z 28.6.2023 schválilo vydání Změny č. 1 Územního plánu Olešná podle územně plánovací dokumentace, kterou zpracovala Kadlec K.K. Nusle, s.r.o., Ing. arch. Daniela Binderová, ČKA 03 426, v dubnu 2023. Tato dokumentace je nedílnou součástí této vyhlášky a obsahuje závaznou část, odůvodnění (vč. odůvodnění zpracovaného pořizovatelem, jehož součástí je i rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek), a úplné znění závazné části po změně.

Odůvodnění změny územního plánu, které je součástí územně plánovací dokumentace, obsahuje textovou část v rozsahu 44 stran a tyto výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                 měřítko

B1.         Koordinační výkres                                                          1 :   5 000

B2.         Výkres širších vztahů                                                       1 : 25 000

B3.         Výkres předpokládaných záborů půdního fondu             1 :   5 000

 

Úplné znění Územního plánu Olešná po Změně č. 1 je tvořeno textovou částí v rozsahu 27 stran textu a těmito výkresy grafické části zpracované na aktuální mapě evidence KN:

číslo       název                                                                                             měřítko

  1. Výroková část územního plánu

A1. Výkres základního členění území                                                        1 : 5 000

A2. Hlavní výkres                                                                                       1 : 5 000

A3a. Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura               1 : 5 000

A3b. Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura             1 : 5 000

A4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                      1 : 5 000

  1. Odůvodnění územního plánu

B1.         Koordinační výkres                                                                      1 :   5 000

 

 

poučení

Proti změně územního plánu Olešná vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 55c stavebního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, obsahující i úplné znění Územního plánu Olešná po změně č. 1.

 

 

 

 

                                                                            

             Lenka Hasmanová v. r.                                                Mgr. Alexandra Plomerová v. r.

                   starosta obce                                                                       místostarosta obce

                                                          

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 7. 8. 2023

Sejmuto dne:

 

 

Způsobem umožňujícím dálkový přístup vyvěšeno na adrese www.olesna-be.cz dne: 7. 8. 2023

 

Kompletní dokumentace včetně příloh je k nahlédnutí na OÚ Olešná v úřední době (pondělí a středa 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00), po telefonické domluvě i v jiný čas.  

 

Vyhláška nabyla účinnosti dne:

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a1-zakladni-cleneni-zmena-c.-1.pdf 679.4 Kb
a2-hlavni-vykres-zmena-c.-1.pdf 895.6 Kb
a3a-dopravni-infrastruktura-zmena-c.-1.pdf 1210.4 Kb
a3b-technicka-infrastruktura-zmena-c.-1.pdf 1222.8 Kb
a4-vykres-vps-zmena-c.-1.pdf 817.1 Kb
b1-koordinacni-vykres-oduvodneni.pdf 2256.1 Kb
b2-sirsi-vztahy-oduvodneni.pdf 1712.1 Kb
b3-vykres-zpf-oduvodneni.pdf 1144.4 Kb
textova-cast-zmena-1.-svazek.doc 1202.7 Kb
srovnavaci-text-zmena-2.-svazek.doc 651.3 Kb
textova-cast-uzemniho-planu-uplne-zneni.doc 738.8 Kb
a1-zakladni-cleneni-uplne-zneni.pdf 644.7 Kb
a2-hlavni-vykres-uplne-zneni.pdf 1179.9 Kb
a3a-dopravni-infrastruktura-uplne-zneni.pdf 1313.1 Kb
a3b-technicka-infrastruktura-uplne-zneni.pdf 1548.5 Kb
a4-vykres-vps-uplne-zneni.pdf 757.7 Kb
b1-koordinacni-vykres-uplne-zneni.pdf 2239.8 Kb

Návrh změny č. 1 územního plánu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a1-zakladni-cleneni465412132.pdf 641.6 Kb
a2-hlavni-vykres612871220.pdf 857.4 Kb
a3a-dopravni-infrastruktura122031165.pdf 1176.2 Kb
a3b-technicka-infrastruktura457225624.pdf 1188.8 Kb
a4-vykres-vps.pdf 783.8 Kb
b1-koordinacni-vykres269482148.pdf 2170.4 Kb
b2-sirsi-vztahy673446709.pdf 5180.3 Kb
b3-vykres-zpf.pdf 1135.4 Kb
srovnavaci-text.pdf 311.3 Kb
textova-cast.pdf 507.5 Kb

Územní plán Olešná

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pro web0006718855855.pdf Územní plán Olešná 3460.6 Kb

Územní plán obce Olešná

ÚZEMNÍ PLÁN OLEŠNÁ

I. Návrh územního plánu

ZPRACOVATELÉ:

Urbanismus: Ing. arch. Daniela Binderová

Vodní hospodářství: Ing. Jiří Ron

Energetika a spoje: Ing. Jan Bayerle

Grafické zpracování v digitální podobě: Kateřina Benáková

OBSAH:

Návrh územního plánu 4
1. Hranice zastavěného území 4
2. Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot území 4
2.1. Koncepce rozvoje území 4
2.2. Ochrana hodnot území 4
2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot 4
2.2.2. Ochrana přírodních hodnot 4
2.3. Plochy dle způsobu využití a dle významu 4
2.3.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 4
2.3.2. Plochy dle významu 5
3. Urbanistická koncepce 5
3.1. Základní urbanistická koncepce 5
3.2. Plochy stabilizované 6
3.3. Zastavitelné plochy 6
4. Veřejná infrastruktura 7
4.1. Dopravní infrastruktura 7
4.2. Technická infrastruktura 8
4.2.1. Vodní hospodářství 8
4.2.2. Energetika a spoje 8
4.2.3. Nakládání s odpady 9
4.2.4. Navržená ochranná pásma technické infrastruktury 9
4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 9
4.4. Veřejná prostranství 9
5. Koncepce uspořádání krajiny 9
5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny 9
5.2. Územní systém ekologické stability 10
5.3. Plochy stabilizované 11
5.4. Plochy v krajině s navrženou změnou využití 11
5.5. Navržená ochranná pásma v krajině 11
6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 11
6.1. Společná ustanovení 11
6.2. Pravidla pro uspořádání území uvnitř památkové zóny 12
6.3. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch 12
6.3.1. Bydlení vesnické (BV, BVz) 12
6.3.2. Bydlení kolektivní (BK) 13
6.3.3. Rekreace hromadná (RH) 14
6.3.4. Občanské vybavení (OV, OVz) 14
6.3.5. Občanské vybavení – sport (OS) 15
6.3.6. Veřejná prostranství (VP, VPz) 15
6.3.7. Smíšené obytné území (SB, SBz) 16
6.3.8. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DS) 17
6.3.9. Technická infrastruktura (TI) 17
6.3.10. Smíšená výroba (VS, VSz) 17
6.3.11. Vodní a vodohospodářské plochy (VH, VHz) 18
6.3.12. Zemědělské plochy (ZO, ZT, ZZ, ZZz) 19
6.3.13. Lesní plochy (LE) 19
6.3.14. Přírodní plochy (PP) 20
6.3.15. Smíšené nezastavěné plochy (SN) 20
7. Veřejně prospěšné stavby a opatření 21
7.1. Záměry, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo 21
7.1.1. Veřejně prospěšné stavby 21
7.1.2. Veřejně prospěšná opatření 21
7.2. Záměry, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo 22
7.2.1. Veřejně prospěšné stavby 22
7.2.2. Veřejně prospěšná opatření 22
8. Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií 22
9. Rozsah dokumentace 22

Dokumenty:

Výkresová část: