Zápisy a usnesení ZO

Usnesení k zápisu č. 5/22 z VZ konaného 12. 12. 2022

Usnesení ze zápisu č. 5/22

z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2022

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
  1. Informaci o rozpočtovém opatření č. 12, 13, 14/22
  2. Informaci o rozpočtu DSO Hořovicko na rok 2023

 

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje
  1. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

   Hlasování:     pro: 5                                      proti: 0                                      zdržel se: 0

 

  1. Ověřovatele zápisu a usnesení ze zápisu č.5/22 Jiřího Svobodu, Simonu Veberovou.

      Hlasování:     pro: 5                                      proti: 0                                      zdržel se: 0

 

5.   Plán veřejně prospěšných prací obce Olešná na rok 2023.

      Hlasování:     pro: 5                                       proti: 0                                     zdržel se: 0

 

6.  Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Olešná na období 2024 – 2025.

      Hlasování:     pro: 5                                        proti: 0                                     zdržel se: 0

 

7. Rozpočet MŠ Olešná na rok 2023 o celkové částce 450 000,- Kč, v případě překročení 

     limitu např. navýšení cen energií bude jednáno se zřizovatelem ohledně možnosti čerpání

     z rezervního fondu.  

      Hlasování:     pro: 5                                        proti: 0                                     zdržel se: 0

 

8. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Olešná na rok 2024 – 2025.

      Hlasování:     pro: 5                                        proti: 0                                     zdržel se: 0

 

9. Rozpočet obce Olešná na rok 2023 jako vyrovnaný v paragrafovém znění o celkové částce   

    15. 861 000,- Kč.

      Hlasování:     pro: 5                                        proti: 0                                       zdržel se: 0

 

10.  Pověření obce Olešná a zmocnění firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem

        Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního

        odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro

        rok 2023.

      Hlasování:    pro: 5                                      proti: 0                                        zdržel se: 0

 

11. Dodatek č. 3 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů mezi firmou AVE CZ

       odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 a

       Obcí Olešná.  

      Hlasování:    pro: 5                                      proti: 0                                       zdržel se: 0

 

12.  Dodatek č. 7 ke smlouvě o odvozu a uložení komunálního odpadu od OÚ na rok 2002 mezi      

        firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00

        Praha 10 a Obcí Olešná.  

       Hlasování:   pro: 5                                       proti: 0                                       zdržel se: 0

13.  Dodatek č. 12 ke smlouvě o odvozu a uložení komunálního odpadu na rok 2002 mezi v  

        firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00

        Praha 10 a Obcí Olešná.  

        Hlasování:     pro: 5                                       proti: 0                                       zdržel se: 0

 

14.  Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za obecní systém odpadového

        hospodářství.

           Hlasování:     pro: 5                                       proti: 0                                       zdržel se: 0

 

15. Finanční příspěvek 2 000,- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR se sídlem v

       Hořovicích.

           Hlasování:    pro: 5                                        proti: 0                                      zdržel se: 0

 

16. Odměnu členům KV, FV, St.V – maximální částka na výbor je 10 000,- Kč/rok, SPOZ max. částka

       30 000,- Kč/rok. Členové budou odměněni dle odvedené práce na DPP, předloží předseda

       výboru.

            Hlasování:   pro: 5                                        proti: 0                                       zdržel se: 0

 

17.  Výpověď z Nájemní smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací MŠ Olešná zastoupenou

        ředitelkou MŠ Hanou Holubovou a zřizovatelem Obcí Olešná dne 1. 1. 2006. Výpovědní

        doba činí 3 měsíce počínaje 1. 12. 2022.

           Hlasování:     pro: 5                                       proti: 0                                      zdržel se: 0

 

 18.  Přefakturaci nájemce Restaurace U Zeleného stromu dle skutečného stavu elektroměru

         na sále a u kotle dalším uživatelům sálu a přísálí. Přefakturace bude prováděna měsíčně.

           Hlasování:    pro: 5                                        proti: 0                                      zdržel se: 0

 

 19.  Poražení 3 stromů (lípa, javor) v parku u zastávky autobusu na pozemku p.č. 485, po

         odstranění bude provedena náhradní výsadba.

           Hlasování:    pro: 5                                        proti: 0                                      zdržel se: 0

 

20.   Jednání na místě k záměru poražení borovic na pozemku p. č. 835/1, které svými kořeny

         nadzvedávají asfaltový povrch na komunikaci směrem k rybníku Pod Milinu, dále    

         proběhne kontrola stromů, které svými větvemi stíní veřejnému osvětlení.

           Hlasování:    pro: 5                                        proti: 0                                      zdržel se: 0

 

21.  Změnu katastrální krajské hranice mezi katastrálními územími Olešná u Hořovic a Těně dle

        podkladů předaných 28. 11. 2022 zástupcem katastrálního úřadu. Navržená změna bude

        provedena v rámci revize katastrálního území Těně.

           Hlasování:    pro: 5                                         proti: 0                                      zdržel se: 0

 

22.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o postoupení výkonu práva myslivosti uzavřené dne 23.10. 2002

        na pozemcích obce v k.ú. Olešná u Hořovic na období 1. 4.2023 – 1. 4. 2033 mezi obcí

        Olešná a Honebním společenstvím Brdy Olešná a Zaječov, 267 64 okres Beroun

        v zastoupení Ing. Ludvíka Šlancara, CSc.

           Hlasování:   pro: 5                                          proti: 0                                       zdržel se: 0

 

23. Doplnění položky do ceníku služeb obce – platba 100,-Kč/hod za pronájem ke komerčním

       účelům velké zasedací místnosti na OÚ Olešná v topné sezóně.

            Hlasování:   pro: 5                                     proti: 0                                       zdržel se: 0

 

24. Dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách formulář ke stanovení podmínek týkající se vstupu

       do manželství – oddávající osoba, místo a čas výkonu obřadu

            Hlasování:   pro: 5                                     proti: 0                                       zdržel se: 0

 

 

 

  1. Zastupitelstvo obce ukládá

25. Starostce obce zajistit jednání s ředitelkou MŠ Olešná a vedoucí keramického kroužku p.

       Ivanou Kellerovou ohledně podmínek nové nájemní smlouvy o pronájmu budovy.

            Hlasování:     pro: 5                                   proti: 0                                       zdržel se: 0

 

26. Člen zastupitelstva Kamil Hájek bude zajišťovat pravidelný odečet stavu elektroměrů na

       sále a kotelně v pohostinství 1x měsíčně. V případě konání akcí (mimo činnosti TJ) na sále

       bude proveden mimořádný odečet před a po konání akce.

             Hlasování:     pro: 5                                  proti: 0                                       zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

Lenka Hasmanová

 Starostka obce

 

 

Ověřovatelé usnesení k zápisu č. 5/22

 

 

 

 

…………………………………………                                                …………………………………….

                          Jiří Svoboda                                                                               Simona Veberová

 

 

 

Vyvěšeno dne:  ………………………………………….

Vyvěšeno na webových stránkách obce dne: ……………………………………………