Zápisy a usnesení ZO

Usnesení č. 5/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 25. 9. 2023

 

Usnesení č. 5/23 ze zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva

konaného dne 25. 9. 2023

 

 

            Zastupitelstvo obce

 1. Schvaluje

 

 1. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

              Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Ověřovatele zápisu a usnesení Petr Pospíšil a Kamil Hájek

 Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Návrhovou komisi předseda Eliška Koszty, členové Jiří Svoboda, Simona Veberová.

 Hlasování pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Dodatek č. 25 nájemní smlouvy ze dne 18.2.2002 mezi smluvními stranami Lesospolem Zbiroh s.r.o., Švábínská 605 a Obcí Olešná, 267 64 Olešná čp. 104.

 Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Dodatek č. 6 smlouvy o dílo ze dne 18.2.2002 mezi smluvními stranami Lesospolem Zbiroh s.r.o., Švábínská 605 a Obcí Olešná, 267 64 Olešná čp. 104.

 Hlasování pro: 6                       Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

                                                                                                                 

 1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6034285/VB11 Olešná – BE, kNN+ SS200 pro č. parc. 689/1.

Hlasování pro: 6                       Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Projekt stavby č. IV-12-6034285/VB11 Olešná – BE, kNN+ SS200 pro č. parc. 689/1 a užívání pozemků p.č. 835/1, 708/3, 295,323,689/1 za účelem stavby.

Hlasování pro: 6                       Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Pronájem obecního pozemku, který se nachází pod budovou kabiny p. č. 689/2 v k. ú. Olešná u Hořovic Tělovýchovné jednotě Olešná, z. s. na dobu určitou od 1.10.2023 do 1.10.2053, za 1 Kč za celou dobu nájmu.

         Hlasování pro: 6                    Proti: 0                         Zdržel se hlasování: 0

 

9) Rozpočtové opatření č. 9/23

 Hlasování pro: 6                    Proti: 0                           Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Obecně závaznou vyhlášku obce Olešná k zajištění udržování čistoty na veřejných prostranstvích.

   Hlasování pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se hlasování: 0

 

 1.   Obecně závaznou vyhlášku obce Olešná o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.                                                                                                                                                                                         

               Hlasování pro: 6                           Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Obecně závaznou vyhlášku obce Olešná o zákazu spalování rostlinného materiálu.  

          Hlasování pro: 6                          Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Doplnění v ceníku služeb o pronájem víceúčelového hřiště pro občany z okolních obcí poplatek 100,- Kč za 2hodiny a pro skupiny nad 10 osob paušální částkou 3 000,- Kč na den.

                 Hlasování pro: 6                          Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

II.  Bere na vědomí

 

 1. Rozpočtové opatření č. 8/23

 

 

 

 

 

                                                                Starostka Lenka Hasmanová v. r.

 

    Ověřovatelé usnesení

 

 

                                       Eliška Koszty  v. r.                                                 Petr Pospíšil  v. r.

 

 

 


Vyvěšeno dne: 4. 10. 2023

Vyvěšeno dne na webových stránkách obce: .4. 10. 2023