Zápisy a usnesení ZO

Usnesení č. 3/23 z Veřejného zasedání zastupitelstva obce 28. 6. 2023

Usnesení č. 3/23 z veřejného zasedání zastupitelstva

konaného dne 28. 6. 2023

 

Zastupitelstvo obce

I. Bere na vědomí

 1. Informaci o závěrečném účtu DSO regionu Hořovicko za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka
 2. Rozpočtové opatření č.1, 2, 3, 4, 5, 6/23.

 

II. Schvaluje

 1.  Program veřejného zasedaní zastupitelstva obce.

 Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Ověřovatele zápisu a usnesení Petr Pospíšil a Eliška Koszty, návrhovou komisi předseda Jiří Svoboda, členové Kamil Hájek a Petr Pospíšil.

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1.  Účetní závěrku obce Olešná sestavenou ke dni 31. 12. 2022.                                                                                                                                

 Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Závěrečný účet obce Olešná za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.                                                   

Hlasování pro: 6                       Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Přijetí dotace ve výši 208 769,- Kč z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Podpora kulturní činnosti v obci Olešná“ a pověřuje starostku k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. Na této podpoře Obec Olešná spolupracovala s MP MAS Karlštejnsko.                                                                                                         

Hlasování pro: 6                       Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Záměr dlouhodobého pronájmu na 30 let pozemku p. č. 689/2, který se nachází pod budovou kabiny TJ Olešná.                                                                                                                                                               Hlasování pro: 6                      Proti: 0                       Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Opravu písařské chyby Usnesení ze zápisu č. 4/22 ze dne 19.10.2022 bod 7: u textu „Sbor pro občanské záležitosti“ doplňujeme „který má charakter výboru“.

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                        Zdržel se hlasování: 0

 

 1.  Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru o zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi smluvními stranami EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1 685/17, PSČ 140 21 a Obcí Olešná, 267 64 Olešná čp. 104.                                                                                                                                             

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se hlasování: 0

 

 1. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách o výběru dodavatele na pořízení požárního přívěsu pro hašení pro JSDH Olešná z dotace rozpočtu Středočeského kraje a Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – jako nejvýhodnější nabídku firmu ZHT Group, s.r.o. Slavíč 16, 753 61 Hranice, za celkovou cenu 681 818,- Kč bez DPH.  Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou požárního přívěsu pro hašení a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.                                     Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0
 2. Finanční příspěvek na základě Darovací smlouvy k zajištění vystoupení a služeb na akci Den   pro všechny:
 1.     Nezisková organizace „Život dětem“ zastoupené ředitelkou MgA. Marií   Křepelkovou o. p. s.  Koclířova 771, 198 00 Praha 9 Kyje: 25 000,- Kč
 2. Lucie Šindlerová Kařez 180: 2 500,- Kč
 3. Středisko volného času Domeček Hořovice, Vrbnovská 28: 1 200,- Kč
 4. Pan Jiří Fiala, Losina 388: 7 000,- Kč
 5. Pan Josef Nosek, Líně 314: 7 000,- Kč 

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0

 

 1.  Ing. Evu Királyovou jako správce rozpočtu          

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0     

 

 1.  Uložení naspořených finančních prostředků obce na termínované vklady na 1 rok:                                               

       1.      Komerční banka           2.500 000,-   úrok 5,5 %

                    2.      Raiffeisenbank Bank    2. 500 000 -  úrok 4,8 %

                    3.       ČSOB                              2. 500 000,- úrok 4,75 % 

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0 

 

 1. Smlouvu o zřízení pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „ Nařízení GDPR“) uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Smlouva“) mezi DSO Mikroregion Hořovicko, zastoupený předsedou svazku Jaroslavem Kleknerem, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice a Obcí Olešná zastoupenou starostkou Lenkou Hasmanovou, 267 64 Olešná čp. 104.

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0 

 

 1. Změnu č. 1 Územního plánu obce Olešná vč. rozhodnutí o námitkách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování pro: 6                      Proti: 0                     Zdržel se hlasování: 0 

 

 

 

 

 

                                                                             ………………………………………………

                                                                              Starostka Lenka Hasmanová v. r.

 

Ověřovatelé usnesení

 

 

                ………………………………………………………..                                                …………………………………………………………..

                      Eliška Koszty v. r.                                                               Petr Pospíšil v. r.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2023

 

Vyvěšeno dne na webových stránkách obce: 29. 6. 2023