Zápisy a usnesení ZO

Usnesení č. 2/23 z VZ dne 24.4.2023

Usnesení ze zápisu č. 2/23 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2023

I.    Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1.     Instalaci čipů na popelnicové nádoby u jednotlivých nemovitostí od firmy                                                                        
         AVE CZ odpadové hospodářství.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje
2.     Program veřejného zasedání zastupitelstva obce.
         Hlasování:    pro: 5                  proti: 0                                      zdržel se: 0 

3.    Ověřovatele zápisu: Kamil Hájek, Eliška Koszty
        Hlasování:      pro: 5                   proti: 0                                     zdržel se: 0

4. Návrhovou komisi: předseda Petr Pospíšil, členové Eliška Koszty, Kamil Hájek
      Hlasování:      pro: 5                   proti: 0                                       zdržel se: 0  

5. Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi zřizovatelem Obcí Olešná a 
      příspěvkovou organizací MŠ Olešná ze dne 9.12.2009.
      Hlasování:        pro: 5                 proti: 0                                       zdržel se: 0 

6. Smlouvu o výpůjčce mezi zřizovatelem Obcí Olešná zastoupenou starostkou 
      Lenkou Hasmanovou a MŠ Olešná zastoupenou Petrou Sládkovou DiS. 
      s platností od 1.5.2023.  
      Hlasování:        pro: 5                   proti: 0                                      zdržel se: 0 

7. Partnerskou smlouvu mezi MAS Karlštejnsko z. ú. zastoupenou jednajícím Dr.  
    Ing. Jiřím Peřinou se sídlem Všeradice 18, 267 26 Všeradice a Obcí Olešná 
    zastoupenou starostkou Lenkou Hasmanovou 
    Hlasování:        pro: 5                   proti: 0                                         zdržel se: 0
 
8. Výzvu k podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu §27 a § 31 zákona č. 
     134/2016 Sb., zakázka „Olešná – požární přívěs pro hašení“ pro JSDH Olešná.
     Hlasování:       pro: 5                    proti: 0                                        zdržel se: 0

9. Jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci zakázky malého 
    rozsahu na zakázku „Olešná – požární přívěs pro hašení“ 
    členové komise: Vladimír Malina, Radek Hasman, Kamil Hájek 
    náhradník: David Kebrle.  
    Hlasování:       pro: 5                     proti: 0                                       zdržel se: 0 

 10. Záměr prodeje pozemku p. č. 689/2 o výměře 160 m2 v k.ú. Olešná u Hořovic. 
      Hlasování:        pro: 5                   proti: 0                                      zdržel se: 0 


 11. Dar ve výši 3 000,- Kč Českému svazu včelařů, z. s. okresní organizace  
           Rokycany, Základní organizace Cheznovice, evidenční číslo 308 02                           
           IČO 22713638 
           Hlasování:        pro: 5                   proti: 0                                 zdržel se: 0 


 12. Dodavatele na zajištění opravy fasády, dveří u zvoničky a staré hasičské 
        zbrojnice na návsi firmu pana Michala Zemana Zaječov. 
        Hlasování:          pro: 5                    proti: 0                                 zdržel se: 0 


Lenka H a s m a n o v á v. r.
starostka
      


Ověřovatelé zápisu a usnesení:


            Kamil Hájek v. r.                                                                Eliška Koszty v. r.

 

                       27. 4. 2023
Zveřejněno: ………………………………
                                                                          27. 4. 2023
Zveřejněno na webových stránkách obce: …………………………………………….