Zápisy a usnesení ZO

Informace o výsledcích projednání z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2024

Informace o výsledcích projednání

z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2024

přítomni: Lenka Hasmanová, Mgr. Alexandra Plomerová, Eliška Koszty, Kamil Hájek     

          omluveni: Simona Veberová, Petr Pospíšil, Jiří Svoboda     

  

Usnesení č.1/3/2024

Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se: 0 

 

Usnesení č.2/3/2024

Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi: Předseda Kamil Hájek, členové Eliška Koszty, Mgr. Alexandra Plomerová.

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/3/2024

Ověřovatele zápisu: Eliška Koszty, Kamil Hájek 

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Olešná sestavenou ke dni 31.12.2023.

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č.5/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Olešná za rok 2023 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce s výhradou a přijímá systémové nápravné opatření s tím, že bude rozpočtové opatření provedeno před nezajištěným rozpočtovým výdajem.

Pro:  4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č. 6/3/2023

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 4/2/2024.

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č. 7/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2023 příspěvkové organizaci MŠ Olešná, zisk 37 448, 52 Kč bude převeden do rezervního fondu.

Pro:  4                                             proti:   0                                                 zdržel se 0 

Usnesení č. 8/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Energetické úspory v objektu kulturního domu“ a Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a administraci spojenou s přípravou projektu k podání žádosti o dotaci mezi objednatelem Obcí Olešná IČ. 00233676, 267 64 Olešná 104, zastoupenou starostkou Lenkou Hasmanovou a zhotovitelem Ing. Davidem Plíštilem Ph.D. IČ. 66992354, Ořechová 3 336, 276 01 Mělník.

Pro:   4                                          proti:   0                                                 zdržel se 0      

                                                                                                                                                                          Usnesení č. 9/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 9 900,- Kč Ing. Anežce Hošnové na zapůjčení krojů za účelem pořádání Staročeských májů v naší obci.  

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č.10/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 5 000,- Kč zajištění hudební produkce na akci „Den pro všechny“ p. Lukášovi Bayerovi, bytem Prusíkova 486, 339 01 Klatovy, zastupujícímu hudební skupinu RADIATOR.

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č.11/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 10 000,- Kč na zajištění ozvučení na akci

 „Den pro všechny“ p. Filipovi Bosákovi, Slezská  1739/105, 130 00 Praha.

Pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č. 12/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) číslo 24-SOP-01-4122348780                           a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č. 13/3/2024

Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku p. č. 164/1 za účelem zřízení domácí ČOV pro čp. 19 majitel nemovitosti p. Lukáš Veselý a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu.

pro:   4                                            proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č. 14/3/2024

Zastupitelstvo obce Olešná neschvaluje uzavření dodatku Partnerské smlouvy s MAS Karlštejnsko, z.ú. se sídlem Všeradická 18, Všeradice, IČ 22689001, spočívajícího v jednorázovém zaplacení členského příspěvku na roky 2025,2026 a 2027.

pro: 4                                              proti:   0                                                 zdržel se 0 

 

Usnesení č.15/3/24

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu a případně vybavení centra volnočasových aktivit „Olešňáček“ z programu regionů nadace ČEZ.

pro: 4                                                proti: 0                                                 zdržel se: 0 

 

Lenka Hasmanová v. r.

Starostka

 

                                                               Ověřovatelé zápisu           

           Kamil Hájek   v. r.                                                                               Eliška Koszty v. r.

 

 

 

Zveřejněno: 3. 7. 2024

Zveřejněno na webových stránkách obce: 3. 7. 2024