Územní plán

Vyhláška obce Olešná o opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu

 

OBEC OLEŠNÁ

 

 

Veřejná vyhláška

ze dne.7. 8. 2023

 

 

Zastupitelstvo obce Olešná, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4a § 55b odst. 7 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě usnesení č. 3/23. z 28.6.2023 v y d á v á jako opatření obecné povahy

Změnu č. 1 Územního plánu Olešná.

územně plánovací dokumentace vč. úplného znění po změně č. 1 je nedílnou součástí této vyhlášky. Závazná část je tvořena textovou částí v rozsahu 27 stran a těmito výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                             měřítko

A1. Výkres základního členění území                                                         1 : 5 000

A2. Hlavní výkres                                                                                        1 : 5 000

A3a. Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura                1 : 5 000

A3b. Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura              1 : 5 000

A 4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                      1 : 5 000

 


Odůvodnění

Zastupitelstvo obce Olešná se usnesením č. 1/21 z 22.3.2021 usneslo pořídit zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Olešná, který byl vydaný obecně závaznou vyhláškou obce Olešná č. 1/2008, která nabyla účinnosti 4.7.2008.

Pořizovatelem se na žádost obce stal Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, oprávněná osoba pořizovatele Ing. Jitka Valečková.

Zastupitelstvo obce Olešná usnesením č. 3/23 z 28.6.2023 schválilo vydání Změny č. 1 Územního plánu Olešná podle územně plánovací dokumentace, kterou zpracovala Kadlec K.K. Nusle, s.r.o., Ing. arch. Daniela Binderová, ČKA 03 426, v dubnu 2023. Tato dokumentace je nedílnou součástí této vyhlášky a obsahuje závaznou část, odůvodnění (vč. odůvodnění zpracovaného pořizovatelem, jehož součástí je i rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek), a úplné znění závazné části po změně.

Odůvodnění změny územního plánu, které je součástí územně plánovací dokumentace, obsahuje textovou část v rozsahu 44 stran a tyto výkresy grafické části:

číslo       název                                                                                 měřítko

B1.         Koordinační výkres                                                          1 :   5 000

B2.         Výkres širších vztahů                                                       1 : 25 000

B3.         Výkres předpokládaných záborů půdního fondu             1 :   5 000

 

Úplné znění Územního plánu Olešná po Změně č. 1 je tvořeno textovou částí v rozsahu 27 stran textu a těmito výkresy grafické části zpracované na aktuální mapě evidence KN:

číslo       název                                                                                             měřítko

  1. Výroková část územního plánu

A1. Výkres základního členění území                                                        1 : 5 000

A2. Hlavní výkres                                                                                       1 : 5 000

A3a. Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura               1 : 5 000

A3b. Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura             1 : 5 000

A4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                      1 : 5 000

  1. Odůvodnění územního plánu

B1.         Koordinační výkres                                                                      1 :   5 000

 

 

poučení

Proti změně územního plánu Olešná vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 55c stavebního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, obsahující i úplné znění Územního plánu Olešná po změně č. 1.

 

 

 

 

                                                                            

             Lenka Hasmanová v. r.                                                Mgr. Alexandra Plomerová v. r.

                   starosta obce                                                                       místostarosta obce

                                                          

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 7. 8. 2023

Sejmuto dne:

 

 

Způsobem umožňujícím dálkový přístup vyvěšeno na adrese www.olesna-be.cz dne: 7. 8. 2023

 

Kompletní dokumentace včetně příloh je k nahlédnutí na OÚ Olešná v úřední době (pondělí a středa 7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00), po telefonické domluvě i v jiný čas.  

 

Vyhláška nabyla účinnosti dne:

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a1-zakladni-cleneni-zmena-c.-1.pdf 679.4 Kb
a2-hlavni-vykres-zmena-c.-1.pdf 895.6 Kb
a3a-dopravni-infrastruktura-zmena-c.-1.pdf 1210.4 Kb
a3b-technicka-infrastruktura-zmena-c.-1.pdf 1222.8 Kb
a4-vykres-vps-zmena-c.-1.pdf 817.1 Kb
b1-koordinacni-vykres-oduvodneni.pdf 2256.1 Kb
b2-sirsi-vztahy-oduvodneni.pdf 1712.1 Kb
b3-vykres-zpf-oduvodneni.pdf 1144.4 Kb
textova-cast-zmena-1.-svazek.doc 1202.7 Kb
srovnavaci-text-zmena-2.-svazek.doc 651.3 Kb
textova-cast-uzemniho-planu-uplne-zneni.doc 738.8 Kb
a1-zakladni-cleneni-uplne-zneni.pdf 644.7 Kb
a2-hlavni-vykres-uplne-zneni.pdf 1179.9 Kb
a3a-dopravni-infrastruktura-uplne-zneni.pdf 1313.1 Kb
a3b-technicka-infrastruktura-uplne-zneni.pdf 1548.5 Kb
a4-vykres-vps-uplne-zneni.pdf 757.7 Kb
b1-koordinacni-vykres-uplne-zneni.pdf 2239.8 Kb