foto obce Olešná
Úřední deska

Výběrové řízení na pronájem restaurace

 


Zastupitelstvo obce Olešná schválilo na veřejném zasedání konaném dne 13. 3. 2019, ve smyslu ustanovení §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

záměr pronajmout

obecní Restauraci U Zeleného stromu čp. 72 v Olešné.

Na základě tohoto záměru vyhlašuje Obec Olešná

výběrové řízení na pronájem Restaurace U Zeleného stromu v Olešné.

Informace o objektu:

Součástí kulturního zařízení je restaurace (výčep), sklep, sklady, vybavená kuchyň, sociální zařízení, terasa, společenský sál. Topení automatickým kotlem na tuhá paliva, rozvod je řešen radiátory, jednotlivé místnosti jsou opatřeny odpočtovými měřáky. Výčep je možné vytápět krbovými kamny.

 

Podmínky pronájmu:

 • Účastnit se mohou fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby.
 • Nájemce musí být plátcem DPH.
 • Nájemce zajišťuje vytápění v objektu.
 • Nájemce provádí drobné a běžné opravy v objektu do výše 5 000,- Kč a údržby včetně potřebných revizí.
 • Nájemce si hradí náklady na topení ve výčepu a WC,  el. energii, vodu, vč. dalších provozních nákladů.
 • Pronajímatel nemá zájem o provozování herny a umístění výherních automatů.
 • Pronajímatel požaduje závazek spolupráce se zájmovými organizacemi v obci při konání kulturních a sportovních akcí s ohledem na provoz obecního sálu.
 • Měsíční výše nájemného bude smluvními stranami určena dohodou.
 • Kauce – jistina je stanovena ve výši 10 000 Kč a je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Vrácena bude po ukončení nájemního vztahu

 

Nabídky musí povinně obsahovat:

 • Identifikace účastníka (firma nebo jméno a příjmení žadatele, IČO, DIČ, trvalé bydliště, tel. spojení, e-mail)
 • Kopie živnostenského oprávnění, případně dalších listin, osvědčujících způsobilost účastníka k provozování hostinské činnosti
 • Výpis z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc
 • Prohlášení o bezdlužnosti
 • Vize účastníka o budoucím provozu restaurace v případě, že se stane nájemcem
 • Podpis žadatele

 

Příjem nabídek:

Nabídky doručte osobně nebo doporučeně na adresu Obec Olešná čp. 104, 267 64 Olešná nejpozději do 31. 5. 2019 do 12:00 hodin. Zapečetěnou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nápisem: „Neotvírat – výběrové řízení na nájemce restaurace v Olešné“ Rozhodující pro včasné podání je datum a hodina doručení nabídky na adresu vyhlašovatele!

 

Posuzování nabídek:

Nabídky budou posuzovány komplexně jako celek.

Uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru, po kterém bude zastupitelstvem obce vybrán vítězný uchazeč.

 

Pronajímatel si vyhrazuje právo:

 • Výběrové řízení zrušit, popř. nevybrat žádného zájemce.
 • Nevracet podané nabídky.
 • Neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v řízení.
 • Přesné znění smlouvy stanovit po vybrání nájemce.

 

Předpokládaný začátek pronájmu restaurace je 1. 10. 2019.

Provozní místnosti restaurace je možné si prohlédnout po předem domluveném termínu schůzky se starostkou pí Lenkou Hasmanovou, tel.: 724 178 166.

V Olešné dne: 15. 4. 2019

                                                                                                                                                                                                                   Lenka Hasmanová

                                                                                                                                                                                                                           starostka