Obecně závazné vyhlášky

OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na vežejném prostranství v obci - Vyhlášení právního předpisu a plné znění OZV

OBEC OLEŠNÁ

 

Zastupitelstvo obce Olešná

 

Obecně závazná vyhláška

obce Olešná

 

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

 

 

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 25. 9. 2023 usnesením č. 5/23 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů

 

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
  1. na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,
  2. zakazuje se vstupovat se psy a vodit psy na dětská hřiště a pískoviště v obci,
  3. chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem na veřejném prostranství.
  1. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
    na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

 

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

 

  1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Olešná č. 5/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Olešná, ze dne 16. 3. 2015.

 

  1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

       Mgr. Alexandra Plomerová v. r.                                Lenka Hasmanová v. r.

               místostarostka                                                          starostka

 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu-stanoveni-pravidel-pro-pohyb-psu-na-verejnem-prostranstvi-v-obci.pdf 313.6 Kb