Obecně závazné vyhlášky

OZV, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Olešná - Vyhlášení právního předpisu a plné znění OZV

 

 

OBEC OLEŠNÁ

Zastupitelstvo obce Olešná

Obecně závazná vyhláška obce Olešná,

 

kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Olešná

 

 

            Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 25. 9. 2023 usnesením č. 5/ 23 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Zákaz spalování rostlinných materiálů

  1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je v otevřených ohništích zakázáno spalovat suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění.
  2. Nakládání se suchými rostlinnými materiály je upraveno v souladu se zvláštním právním předpisem1 a řídí se obecně závaznou vyhláškou obce Olešná o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

 

Čl. 2

Společná a závěrečná ustanovení

  1. Porušení povinností uvedených v této obecně závazné vyhlášce bude posuzováno podle zvláštní právní úpravy.
  2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

  
 
         

     Mgr. Alexandra Plomerová v. r.                                                 Lenka Hasmanová v. r.

         místostarostka                                                                       starostka obce

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu-zakaz-spalovani-sucheho-rostlinneho-materialu-v-obci-olesna.pdf 314.3 Kb