Obecně závazné vyhlášky

OZV k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně - Vyhlášení právního předpisu a plné znění OZV

OBEC OLEŠNÁ

 

Zastupitelstvo obce Olešná

 

Obecně závazná vyhláška

obce Olešná

 

k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

 

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 25. 9. 2023 usnesením č. 5/23 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě
  a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).

 

 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce

 

 

Čl. 2

Čistota veřejných prostranství

 

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejných prostranství.

 

 1. Kdo způsobí znečištění veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

 

 1. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

 

 

Čl. 3

Ochrana veřejné zeleně

 

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.

 

 1. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

 

 1. jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň,
 2. stát, zastavit nebo jezdit dopravními prostředky s výjimkou vozidel údržby,
 3. rozdělávat otevřený oheň, tábořit nebo stanovat mimo místa k tomu určená,
 4. vstupovat na plochy květinových záhonů nebo jiné okrasné zeleně a trhat květiny nebo jinou okrasnou zeleň,
 5. provádět neoprávněné výsadby květin, bylin, keřů a stromů.

 

 

Čl. 4

Ochrana biotopu rybníka pod Milinou

 

Za účelem ochrany biotopu rybníka pod Milinou, především pak z důvodu ochrany pobřežní vegetace a rybničního dna, je v rybníku pod Milinou zakázáno plavení koní.

 

 

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.

 

 1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Alexandra Plomerová v. r.                                        Lenka Hasmanová v. r.

               místostarostka                                                                   starostka

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu-zajisteni-udrzovani-cistoty-verejnych-prostranstvi-k-ochrane-zivotniho-prostredi-zelene-v-zastavbe-a-ostatni-verejne-zelene.pdf 320.3 Kb