Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Olešná č.5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíí

Obec Olešná
Zastupitelstvo obce Olešná

Obecně závazná vyhláška obce Olešná
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 4. prosince 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Olešná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1.

 3. Správcem poplatku je obecní úřad2.

Čl. 2
Poplatník

 1. Poplatníkem poplatku je3

  1. fyzická osoba přihlášená v obci4

  2. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon6.

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala7.

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí 800 Kč.

 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

  1. není tato fyzická osoba přihlášena v obci,

  2. nebo je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

  1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

  2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc,

  3. nebo je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je8:

  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

  5. nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a která je přihlášena k pobytu na sídle ohlašovny a která se po dobu delší než 10 měsíců v daném kalendářním roce nezdržuje na území obce.

 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká9.

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2022, Obecně závazná vyhláška obce Olešná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 12. prosince 2022.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


 


 


 


 


 


 

Lenka Hasmanová v r.
starostka

Mgr. Alexandra Plomerová v. r.
místostarostka

 

 

 

1§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

2§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3§ 10e zákona o místních poplatcích

4Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, (1.) kterému byl povolen trvalý pobyt, (2.) který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, (3.) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo (4.) kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

5§ 10p zákona o místních poplatcích

6§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

7§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

8§ 10g zákona o místních poplatcích

9§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predspisu-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf 345.4 Kb