Archiv úřední desky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce v pondělí 12. 12. 2022 v 18:00 ve velké zasedací místnosti OÚ Olešná

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná v pondělí 12. 12. 2022 v 18:00 hodin

ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

Program :  1. Zahájení

                  2. Schválení programu veřejného zasedání zastupitelstva

                  3. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení ze zápisu č. 5/22   

                  4. Projednání a schválení plánu veřejně prospěšných prací na r. 2023          

                  5. Návrh střednědobého výhledového rozpočtu MŠ Olešná na období 2024–2025

                  6. Návrh rozpočtu MŠ Olešná na rok 2023                                                     

                  7. Návrh střednědobého výhledového rozpočtu Obce Olešná na rok 2024–2025   

                  8. Návrh rozpočtu Obce Olešná na rok 2023        

                  9. Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 12,13 / 22

                10. Projednání ceníku TKO pro rok 2023 včetně Dodatku č. 7 a 11 ke

                      Smlouvě o odvozu a uložení komunálního odpadu na rok 2023.

                11. Aktualizace OZV obce Olešná o místním poplatku za odvoz TKO                        

                12. Projednání návrhu rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2023

                13. Projednání žádosti o finanční příspěvek – Svaz neslyšících Hořovice

                14. Projednání odměny členům výborů a SPOZ

                15. Došlá pošta, různé:                                                                                        

                             1. Výpověď z Nájemní smlouvy o pronájmu budovy MŠ ze dne 3.10. 2005

         2.  Doplnění ceníku služeb o pronájem velké zasedací místnosti za účelem

              placené služby (výuka AJ)

         3.  Přefakturace elektřiny za užívání sálu a přísálí  

           4.  Projednání záměru poražení stromů u zastávky autobusu a borovic u cesty  

              od lesoparku k bioodpadu

        5.   Projednání žádosti o navýšení finančního příspěvku na mzdové náklady

              MŠ Olešná

        6.   Návrh úpravy autobusového jízdního řádu

                 17.  Diskuse      

                 18.  Návrh na usnesení a závěr   

                

                 

                               

 

Zveme všechny občany

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 5. 12. 2022

Zveřejněno na webových stránkách obce: 5. 12. 2022