Archiv úřední desky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 4 2023

Starostka obce

Olešná

P O Z V Á N KA

 

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná 24. dubna 2023 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.

 

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu veřejného zasedání ZO
  3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  4. Projednání Smlouvy o výpůjčce mezi zřizovatelem obcí Olešná a MŠ Olešná
  5. Projednání Partnerské smlouvy mezi MAS Karlštejnsko, z. ú a obcí Olešná
  6. Projednání Záměru prodeje pozemku p.č. 689/2 o výměře 160 m2 v k. ú. Olešná u Hořovic  
  7. Projednání přípravy pro výběrové řízení vč. podkladů pro „Nákup požárního přívěsu se stříkačkou pro účely požární jednotky “  
  8. Projednání a schválení instalace čipů na popelnicové nádoby

9.  Diskuse

    10. Návrh na usnesení

     11. Závěr

 

 

Lenka Hasmanová, v. r. 

 

 

 

 

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ: 17.4.2023

Zveřejněno na webových stránkách obce: 17.4.2023