Archiv úřední desky

Pozvánka na ustavují zasedání ZO

Obec Olešná

Obecní úřad Olešná

P O Z V Á N K A

na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které se koná ve středu 19. října v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Olešné

Před zahájením programu proběhne Složení slibu nově zvolených zastupitelů

Program:  1.  Zahájení

                  2.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1 zák. o obcích)

                  3.  Schválení programu ustavujícího veřejné zasedání zast. Obce

                  4.  Volba uvolněného starosty obce (dle §71 odst.1 písm. a) zák. o obcích)

                  5.  Volba neuvolněného místostarosty

                  6.  Zřízení finančního, kontrolního, stavebního výboru a SPOZ

                  7.  Volby počtu členů výborů 

                  8.  Volby členů výborů

                  9.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

                       zastupitelstva (§72 odst.2 zákona o obcích)

                   10. Stanovení výše limitu pravomoc starosty a místostarosty obce

                       k provádění jednotlivých rozpočtových opatření

                11. Projednání a schválení příkazců operací k disponování s finančními

                       prostředky obce

                12. Rozhodnutí o odměnách členům výborů

                13. Projednání složení HIK a DIK za rok 2022

                14.  Informace o rozpočtovém opatření č. 7,8,9,10/22

                15.  Projednání rozpočtového opatření č. 11/22

                16.  Diskuse

                17.  Návrh na usnesení

                18.  Závěr    

                     

 

 

                                                                    Srdečně zveme všechny občany

 

Zveřejněno ve vývěsce OÚ Olešná: 11.10.2022

Zveřejněno na webových stránkách obce: 11.10.2022                Sejmuto:  20.11.2022