Obec Olešná

Územní plán

Územní plán Olešná

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pro web0006718855855.pdf Územní plán Olešná 3460.6 Kb

Územní plán obce Olešná

ÚZEMNÍ PLÁN OLEŠNÁ

I. Návrh územního plánu

ZPRACOVATELÉ:

Urbanismus: Ing. arch. Daniela Binderová

Vodní hospodářství: Ing. Jiří Ron

Energetika a spoje: Ing. Jan Bayerle

Grafické zpracování v digitální podobě: Kateřina Benáková

OBSAH:

Návrh územního plánu 4
1. Hranice zastavěného území 4
2. Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot území 4
2.1. Koncepce rozvoje území 4
2.2. Ochrana hodnot území 4
2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot 4
2.2.2. Ochrana přírodních hodnot 4
2.3. Plochy dle způsobu využití a dle významu 4
2.3.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 4
2.3.2. Plochy dle významu 5
3. Urbanistická koncepce 5
3.1. Základní urbanistická koncepce 5
3.2. Plochy stabilizované 6
3.3. Zastavitelné plochy 6
4. Veřejná infrastruktura 7
4.1. Dopravní infrastruktura 7
4.2. Technická infrastruktura 8
4.2.1. Vodní hospodářství 8
4.2.2. Energetika a spoje 8
4.2.3. Nakládání s odpady 9
4.2.4. Navržená ochranná pásma technické infrastruktury 9
4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 9
4.4. Veřejná prostranství 9
5. Koncepce uspořádání krajiny 9
5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny 9
5.2. Územní systém ekologické stability 10
5.3. Plochy stabilizované 11
5.4. Plochy v krajině s navrženou změnou využití 11
5.5. Navržená ochranná pásma v krajině 11
6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 11
6.1. Společná ustanovení 11
6.2. Pravidla pro uspořádání území uvnitř památkové zóny 12
6.3. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch 12
6.3.1. Bydlení vesnické (BV, BVz) 12
6.3.2. Bydlení kolektivní (BK) 13
6.3.3. Rekreace hromadná (RH) 14
6.3.4. Občanské vybavení (OV, OVz) 14
6.3.5. Občanské vybavení – sport (OS) 15
6.3.6. Veřejná prostranství (VP, VPz) 15
6.3.7. Smíšené obytné území (SB, SBz) 16
6.3.8. Dopravní infrastruktura – pozemní komunikace (DS) 17
6.3.9. Technická infrastruktura (TI) 17
6.3.10. Smíšená výroba (VS, VSz) 17
6.3.11. Vodní a vodohospodářské plochy (VH, VHz) 18
6.3.12. Zemědělské plochy (ZO, ZT, ZZ, ZZz) 19
6.3.13. Lesní plochy (LE) 19
6.3.14. Přírodní plochy (PP) 20
6.3.15. Smíšené nezastavěné plochy (SN) 20
7. Veřejně prospěšné stavby a opatření 21
7.1. Záměry, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo 21
7.1.1. Veřejně prospěšné stavby 21
7.1.2. Veřejně prospěšná opatření 21
7.2. Záměry, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo 22
7.2.1. Veřejně prospěšné stavby 22
7.2.2. Veřejně prospěšná opatření 22
8. Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií 22
9. Rozsah dokumentace 22

Dokumenty:

Výkresová část:

21.11.2017

svátek slaví Albert

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

více informací zde...


Oprava stropu v místním pohostinství

fotografie zde...


Volná místa v MŠ Olešná

Dovolujeme si informovat, že v MŠ Olešná jsou pro školní rok 2017/2018 ještě 4 volná místa pro umístění dětí.

Více informací na tel.: 727 909 149


Vandalismus v naší obci

U rybníka Pod Milinou došlo k úmyslnému zničení stromu. Případ řeší Policie ČR. Škoda se odhaduje na 10 000,- Kč.

foto zde...


Povolenky - Brdy

Vyjádření VLS ČR, s.p. ZDE...


Výpůjční doba knihovny na rok 2017

Výpůjční doba knihovny od 16:45 do 18:45 hod.

2. pololetí 2017 ZDE...


Historické foto Obce Olešná

Odkaz Zde...


Sběr elektroodpadu

Veškeré elektro nadále vybírají místní hasiči, sběrné místo u moštárny. Na požádání zajistíme odvoz z Vašeho domu.


Důležité kontakty

Důležité kontakty najdete ZDE...


Spuštěny nové stránky obce.